การพิจารณาพิพากษา

การพิจารณาพิพากษาคือการที่เราพิจารณาข้อโต้แย้งและทำการตัดสินโดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นโดยนักเรียนต่างชาติและผู้ให้บริการด้านการศึกษาคำตัดสินของผู้ตัดสินมีผลผูกพันกับคู่กรณี หากนักเรียนให้การยอมรับ

ผู้ตัดสิน

บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ พิจารณาข้อพิพาท และทำการตัดสิน

การตัดสินที่มีผลผูกพัน

การตัดสินที่มีผลผูกพันหมายความว่าคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามหรือทำตามข้อตัดสินที่เกิดขึ้น

กระบวนการร้องเรียน

เส้นทางสำหรับการร้องเรียนเมื่อมีการร้องเรียน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข 

ข้อพิพาท

ความไม่เห็นด้วย

การระงับข้อพิพาท

กระบวนการที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทกระบวนการระงับข้อพิพาทประกอบไปด้วยการให้ความสะดวก การไกล่เกลี่ย และการพิจารณาพิพากษา

การให้ความสะดวก

การให้ความสะดวกคือการที่เราช่วยในเรื่องการสื่อสาร และอาจรวมถึงการเจรจาข้อตกลงระหว่างคุณและผู้ให้บริการของคุณ

การตัดสินขั้นสุดท้าย

เป็นการตัดสินของ iStudent เมื่อสิ้นสุดกระบวนการร้องเรียน

นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติคือผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการด้านการศึกษาและไม่ใช่นักเรียนจากในประเทศโดยปกติแล้ว หมายถึงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นเพื่อศึกษา และไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ที่เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์

ผู้ปกครองตามกฎหมาย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลหรือพินัยกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่และการสนับสนุนทางการเงินของนักเรียน และให้การดูแลนักเรียนในประเทศบ้านเกิด

การไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลี่ยคือการที่คุณและผู้ให้บริการของคุณร่วมมือกันเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการทำเช่นนี้เป็นกระบวนการแบบสมัครใจ โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะสนับสนุนให้พวกคุณทำความเข้าใจมุมมองของกันและกัน พูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ระบุผลประโยชน์ร่วม พัฒนาหาทางเลือกที่ทำได้จริง และหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้
การไกล่เกลี่ยอาจเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายและผู้ไกล่เกลี่ย หรืออาจดำเนินการทางโทรศัพท์ โดยใช้ Skype หรือการประชุมทางวิดีโอก็เป็นได้บางครั้งอาจต้องทำการประชุมหลายครั้งเพื่อการไกล่เกลี่ย

การเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อไกล่เกลี่ยในด้านความแตกต่างและกำหนดขอบเขตของข้อตกลง ข้อยุติ หรือการประนีประนอม

ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการด้านการศึกษา

ตามมาตรา 10 กฎหมายว่าด้วยการศึกษา 2020 ผู้ให้บริการ

(ก) หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็น

     (1) โรงเรียนจดทะเบียน หรือ

     (2) สถาบันการศึกษา หรือ

     (3) ธุรกิจจดทะเบียน หรือ

     (4) องค์การซึ่งให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ใหญ่และชุมชน และรับเงินทุนตามมาตรา 425 หรือ 428

(ข) เพื่อวัตถุประสงค์ของภาค ๔ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในวรรค (ก) และรวมถึง

     (1) สถานการณ์ศึกษาแห่งรัฐ สถานการศึกษาจดทะเบียน และ วะนันก้า (wānanga)

     (2) โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

(ค) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ และความปลอดภัย ตามที่ระบุไว้ใน ภาคย่อย ๗ ภาค ๕ หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานซึ่ง

       (1) ในส่วนนักศึกษานานาชาติ เป็นโรงเรียนจดทะเบียน สถาบันการศึกษา หรือธุรกิจจดทะเบียน หรือ

       (2) ในส่วนนักศึกษาท้องถิ่นระดับอุดมศึกษา เป็นสถาบันการศึกษา หรือธุรกิจจดทะเบียน

คำตัดสินเฉพาะกาล

คำตัดสินนี้เป็นคำตัดสินชั่วคราวหรือมีเงื่อนไขซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทุกฝ่ายมีโอกาสที่จะกล่าวว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินเฉพาะกาล และแจ้งเหตุผลของตนในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ตัดสินจะทำการพิจารณา

คำขอให้แก้ไขปัญหา

คำขอให้แก้ไขปัญหาคือ คำขอซึ่งใช้ในการเรียกเงินหรือขอให้กระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีนักศึกษาได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ เนื่องจากการกระทำการผิดสัญญาโดยผู้ให้บริการหรือผู้ลงนามแทนผู้ให้บริการ กล่าวคือ การฝ่าฟืนกฎซึ่งออกให้ภายใต้มาตรา 534 ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 2020 ในส่วนข้อพิพาทใดๆ ที่รวมถึงคำขอให้แก้ไขปัญหา  ให้ดำเนินการ หลังจากมีเรื่องสอบสวนโดย NZQA แล้ว